THÔNG BÁO Chương trình lễ giỗ Tổ họ Hồ Việt Nam (24-25-3-2018 âm lịch)

8650
HỌ HỒ VIỆT NAM

Số:        /HHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức Lễ tế Tổ hàng năm

 • Căn cứ Quy ước tổ chức và hoạt động Ban LLHH các cấp ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2000
 • Thực hiện Quy định Lễ tế Tổ hàng năm ban hành ngày tháng      năm 2016 của Ban LLHH Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban tổ chức các hoạt động Lễ tế Tổ đầu Xuân (ngày 10 và ngày 11 tháng Giêng Âm lịch) và Lễ giổ Đức Nguyên Tổ (ngày 24 và ngày 25 tháng 03 Âm lịch) hàng năm gồm các Ông sau đây:

 • Ông Hồ Nghĩa Chính – Ủy Viên BLLHHVN, Trưởng BLLHH huyện Quỳnh Lưu làm trưởng ban
 • Ông Hồ Tiến – Ủy Viên BLLHHVN làm phó ban
 • Ông Hồ Tiến Cường – Trưởng Ban Quản lý Đền Vua Hồ làm ban viên
 • Ông Hồ Lan – Trưởng ban Văn hóa thông tin HH Việt Nam làm ban viên
 • Ông Hồ Hải Hoàng – Trưởng ban thanh niên HH Việt Nam làm ban viên

Điều 2: Ban có nhiệm vụ tổ chức thực hiện mọi hoạt động Lễ tế Tổ hàng năm theo chương trình kế hoạch và sự chỉ đạo của thường trực Ban LLHHVN  và trực tiếp của Trưởng ban LLHH Nghệ An.

Điều 3: Kinh phí để phục vụ Lễ tế Tổ hàng năm (theo dự toán), được sử dụng từ quỹ của Ban LLHH Việt Nam từ nguồn thu đóng góp của Ban LLHH các tỉnh, thành phố và của con cháu nội ngoại công đức hàng năm.

Điều 4: Các Ông có tên tại điều 1, Ban LLHH các tỉnh, thành phố và các ban chuyên môn HHVN chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận: – Như Điều 4,                  Thay mặt thường trực Ban LLHH Việt Nam

                                                                    Trưởng ban

                                                                    Hồ Ngọc Hải ( đã ký)

 

HỌ HỒ VIỆT NAM

BAN LIÊN LẠC HỌ HỒ VIỆT NAM

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỔ ĐỨC NGUYÊN TỔ

Lễ giổ Đức Nguyên Tổ Trạng Nguyên Hồ Hưng Dật được tổ chức vào ngày 24 và

ngày 25 tháng 03 Năm Mậu Tuất (nhằm ngày 09 và ngày 10 tháng 05 năm 2018)

Chương trình cụ thể:

+ Ngày 24 tháng 03 âm lịch (ngày 09/05/2018):

 • 15h00’: Lễ yết cáo Đức Nguyên Tổ và các bậcTiên Tổ HH Việt Nam.
 • Từ 20h00’: Giao lưu văn nghệ chào mừng.

+ Ngày 25 tháng 03 âm lịch (ngày 10/05/2018):

 • Từ 8h00’ đến 9h30’: Thượng cờ Tổ Quốc, cờ Họ Hồ Việt Nam, múa lân, trống hội, văn nghệ chào mừng.
 • Từ 9h30’ đến 10h10’: Lễ dâng tiến cỗ lên Đức Nguyên Tổ và Tiên Tổ,thứ tự: Ban LLHH Việt Nam, Ban LLHH các tỉnh thành phố, tiếp đến các địa phương và con cháu nội ngoại.
 • Từ 10h10’ đến 11h 30’: Lễ kính cáo giỗ Đức Nguyên Tổ, Ban LLHH các địa phương và con cháu nội ngoại dâng hương bái lễ Tổ Tiên.
 • Kết thúc kính mời con cháu nội ngoại thụ lộc tại nhà Tiền Tế.

                                                            Ban tổ chức

                                                            Lễ Giổ Đức Nguyên Tổ Họ Hồ Việt Nam