Thư ngỏ gửi Hội Đồng họ Hồ các tỉnh, thành phố, các doanh nhân, các mạnh thường quân, con cháu họ Hồ

990